logo

AKTA KOPERASI 1993
Suatu Akta untuk membuat peruntukan bagi penubuhan, pendaftaran,
pengawalan dan pengawalseliaan koperasi; untuk menggalakkan
perkembangan koperasi mengikut nilai-nilai kejujuran, kebolehpercayaan dan
ketelusan koperasi bagi menyumbang ke arah mencapai objektif sosioekonomi
negara dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
[
22 Januari 1994, P.U. (B) 37/1994]

Bahagian I-Permulaan

Bahagian II-Pendaftaran

Bahagian III- Kewajipan-kewajipan dan keistimewaan-keistimewaan koperasi-koperasi

Bahagian IV-Hak-hak dan liabiliti-liabiliti anggota-anggota

Bahagian V- Organisasi dan pengurusan koperasi-koperasi

Bahagian VI-Harta dan wang koperasi-koperasi

Bahagian VII-Akaun dan audit

Bahagian VIII-Pemeriksaan, siasatan, pembubaran dan pertikaian

Bahagian IX-Pelbagai

Bahagian X-Pemansuhan, kecualian dan peralihan
divider